STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Galeria GCI
 Kursy, szkolenia
 Gmina Żarnów
 Dni Żarnowa
 Turystyka
 Kultura
 Sport
 GCI w Łódzkim
 Ważne adresy
 Ogłoszenia
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  Gmina Żarnów
  ul. Opoczyńska 5, tel.: 044 75-77-007
  e-mail: gcizarnow@o2.pl


   Gminne Centrum Informacji w Żarnowie powstało dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Gospodarki
  i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca". 

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego
  i gospodarczego rozwoju.

  W CCI można skorzystać z:
  - sprzętu biurowego,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowej i informacyjnej,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Żarnów, powiatu opoczyńskiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Programach Wspólnotowych,
  6. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  6. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  7. Prawie Pracy UE,
  8. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  9. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  10. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa łódzkiego,
  11. Legalnej pracy w państwach UE,
  12. Przyszłości Polski w UE

  Przekazanie Infokiosku dla Gminnego Centrum Informacji w Żarnowie. 

  13 lipca 2007 r. nastąpiło oficjalne przekazanie przez władze powiatu Infokiosku dla Gminnego Centrum Informacji w Żarnowie.

  W obecności wicestarosty opoczyńskiego, przewodniczącego rady powiatu i członków zarządu powiatu, pracowników GCI,  GOPS, przedstawicieli Gminnej Biblioteki Publicznej  i urzędników gminnych, wójt Maria Morawska i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Mieczysław Koćmiel podpisali umowę użyczenia Infokiosku dla potrzeb funkcjonowania GCI. Urządzenie służyć będzie osobom poszukującym pracy. Ponadto baza infokiosku zawiera m.in. wskazówki dotyczące pisania materiałów aplikacyjnych, bazę aktów prawnych z zakresu prawa pracy.

  Dodatkowy, nowoczesny sprzęt z pewnością  stanie się jeszcze jednym elementem do prowadzenia polityki zmniejszenia stanu bezrobocia w gminie – powiedziała dziękując władzom powiatowym – wójt Maria Morawska.

                             GCI

   

  Dwa lata działalności Gminnego Centrum Informacji w Żarnowie 

  Gminne Centrum Informacji, utworzone przez Urząd Gminy w Żarnowie  przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej „Pierwsza Praca” działa nieprzerwanie od chwili swojego powstania w dniu 3.01.2005 r.

  W trakcie realizacji zadań zmierzających do urzeczywistnienia zasad tworzenia społeczeństwa informatycznego oraz wyrównywania dysproporcji w dostępie do usług informatycznych i zrównoważonego rozwoju zapewniono, wszystkim korzystającym z usług GCI, warunki do podniesienia umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik przekazu informacji. Szczególne znaczenie ma oddziaływanie naszej placówki na młodzież   i absolwentów wszystkich rodzajów szkół, poszukujących pracy, bezrobotnych  i zagrożonych utratą zatrudnienia, a także wszystkich mieszkańców zainteresowanych rynkiem pracy, którzy do czasu powstania GCI mieli znacznie ograniczony dostęp do interesującej ich wiedzy i informacji.

   Dzięki podejmowanym inicjatywom promocyjnym infocentrum stara się wpływać na kreowanie pozytywnego wizerunku gminy i integrować środowisko lokalne m.in. poprzez organizację imprezy masowej „Dni Żarnowa 2006”, Dożynek Gminnych oraz produkcję materiałów reklamujących gminę Żarnów.

  Osoby korzystające z GCI:

  Niezmiennie, grupę osób najczęściej odwiedzających GCI stanowili uczniowie ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Zespołu Szkół Zawodowych oraz absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych. Korzystają oni z pozostawionych do ich dyspozycji komputerów i urządzeń biurowych ( skaner, kserokopiarka, drukarka, fax ), pisząc prace na zajęcia szkolne, konkursy, prace dyplomowe, prezentacje medialne oraz pozyskując wszelkie informacje wykorzystywane w procesie kształcenia.

  Archiwum GCI udostępnia zainteresowanym materiały przekazywane przez m.in.  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, dotyczące problematyki Unii Europejskiej, jej struktury, funkcjonowania,  państw członkowskich, oraz funduszy europejskich.

              Drugą grupę, pod względem ilości osób korzystających z oferty GCI stanowią  poszukujący zatrudnienia. Za naszym pośrednictwem Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie udostępnia oferty o wolnych miejscach pracy, możliwościach zatrudnienia w kraju i  za granicą, szkoleniach oraz spotkaniach informacyjnych dla osób bezrobotnych.

  Osoby pozostające bez pracy, odwiedzający GCI , zapoznają się również z ofertami zatrudnienia zamieszczonymi w Internecie, wykorzystują pomocną literaturę i informatory, otrzymują pomoc w pisaniu podań, życiorysów, listów motywacyjnych.

  Mieszkańcy wsi interesują się prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych, rentami strukturalnymi, dotacjami dla młodych rolników oraz dopłatami do zalesień.

  Z oferty GCI korzystają również przedsiębiorcy, pracownicy administracji, członkowie stowarzyszeń oraz nauczyciele. Zainteresowani są wsparciem pomocowym z Unii Europejskiej oraz sposobami ubiegania się o unijne dotacje. Dysponujemy informatorami, poradnikami i artykułami prasowymi dotyczącymi tej problematyki.

  Gminne Centrum Informacji, od chwili swego powstania, pełni także działania   z zakresu  promocji gminy i kreowania jej przyjaznego wizerunku.

  Podobnie jak w ubiegłym roku, GCI włączyło się w inicjatywę aktywizacji i integracji lokalnej społeczności, poprzez współorganizację imprezy masowej -  „Dni Żarnowa 2006” połączonej z Dożynkami Gminnymi,  które odbyły się w dniach 8 -10 września 2006 r. Wspólnie z miejscowymi placówkami kultury i oświaty, Oddziałem PTTK, OSP, rolnikami   i przedsiębiorcami przygotowano atrakcyjny trzydniowy program obchodów gminnego święta, które stało się imprezą cykliczną, organizowaną corocznie.

  Jej realizacja, do której zaangażowano kilkudziesięciu przedsiębiorców, lokalną prasę  i telewizję, sponsorów, gospodarstwa agroturystyczne, artystów ludowych, była jednocześnie promocją gminy , jej potencjału kulturowego, turystycznego i gospodarczego.

  Infocentrum w Żarnowie podejmuje również starania wspomagające społeczne inicjatywy , współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną, Oddziałem PTTK, podtrzymuje stałą współpracę z redakcjami prasowymi (z Dziennikiem Łódzkim, Tygodnikiem Opoczyńskim), informując o mających miejsce , na terenie gminy wydarzeniach.

  W drugim półroczu 2006 r. GCI w Żarnowie odwiedziło 2.174 osoby, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w drugim półroczu poprzedniego roku.

  W całym, dwuletnim okresie działania zaewidencjonowano 7.452 osoby korzystające z oferty infocentrum.

  Gminne Centrum Informacji w Żarnowie poprzez swoją działalność, opowiadającą rzeczywistym potrzebom lokalnej społeczności  jest placówką  dynamicznie zwiększającą zakres oddziaływania wśród mieszkańców gminy. Liczba osób korzystających z oferty GCI wciąż wzrasta i z pewnością w przyszłym okresie będzie to tendencja utrzymująca się. Niewątpliwie wpływ na to ma obowiązująca od początku zasada nieodpłatności wszelkiej pomocy, korzystania z Internetu, komputerów, kserokopiarki, drukarki, skanera, poczty elektronicznej, faksu,  literatury i prasy.

  Największe znaczenia ma to dla grupy osób nie mających możliwości dostępu  do technik teleinformatycznych,  zagrożonych lub dotkniętych bezrobociem  oraz  młodzieży szkolnej  i absolwentów.

  Nasze infocentrum wpływa na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowych umiejętności, udoskonalanie praktycznego wykorzystania sieci Internet i sprzętu biurowego, co bezpośrednio realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju i wyrównywania dysproporcji w dostępie do nowoczesnych usług informatycznych.

  Pracownicy GCI współpracują z instytucjami rynku pracy oraz organizacjami szkoleniowymi z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, w szczególności z Powiatowym Urzędem Pracy w Opocznie. Uczestniczyliśmy  w 3 dniowej konferencji przeznaczonej dla przedstawicieli Gminnych Centrów Informacji  w ramach projektu „Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany po nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Pozostając w przekonaniu, iż dwuletnie funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji na terenie naszej gminy, spełniało cele i zadania dla których zostało powołane, deklarujemy, iż instytucja ta będzie nadal efektywnie funkcjonować służąc pomocą lokalnej społeczności.